Bel direct:

 06-22910084

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
1.1- Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Renssen klusbedrijf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2- Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Renssen klusbedrijf gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 21 dagen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Renssen Klusbedrijf is ontvangen en geaccepteerd.
3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
1.3- Duur en beëindiging
1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Renssen Klusbedrijf heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
1.4- Levertijd
De door Renssen Klusbedrijf opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
1.5- Ontoerekenbare tekortkomingen
1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Renssen Klusbedrijf op:
a) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
b) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Renssen Klusbedrijf zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Renssen klusbedrijf behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
1.6- Prijzen
1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten Renssen Klusbedrijf. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Renssen Klusbedrijf worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Renssen Klusbedrijf kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Renssen Klusbedrijf in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Renssen Klusbedrijf weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Renssen klusbedrijf gebruikelijke methoden.
5. Renssen klusbedrijf is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Renssen klusbedrijf niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
6. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8. Renssen Klusbedrijf heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
1.7- Betalingsvoorwaarden
1. Facturering vindt viermaal per maand plaats.
2. Renssen Klusbedrijf is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Renssen Klusbedrijf bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
3. Facturen dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Renssen Klusbedrijf aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Renssen Klusbedrijf zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van f 250,- exclusief BTW.
4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Renssen klusbedrijf binnen twee weken na factuurdatum aan Renssen Klusbedrijf schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
1.8- Geheimhouding
1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
1.9 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
1. Voor zover Renssen klusbedrijf bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan van Renssen klusbedrijf op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Renssen Klusbedrijf of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Renssen Klusbedrijf.
2. Renssen Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur die is vervaardigd door anderen dan Renssen Klusbedrijf.
3. Indien de aansprakelijkheid van Renssen klusbedrijf voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Renssen Klusbedrijf voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Renssen klusbedrijf van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Renssen Klusbedrijf tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
1.13 – Wijziging van de voorwaarden
1. Renssen klusbedrijf behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.
1.14 – Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Renssen Klusbedrijf en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
1.15 garantiebepalingen
1. Garantie wordt gegeven over de installatie zoals aangelegd of geleverd door Renssen Klusbedrijf voor een periode van 18 maanden na factuurdatum.
2. Garantie op onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur geleverd en/of geïnstalleerd door Renssen Klusbedrijf beperken zich tot de fabrieksgarantie tenzij anders overeengekomen.

Copyright © 2011 Renssen Klusbedrijf

Contact
Renssen Klusbedrijf
P. Renssen

Kadijk 25
2861 CL Bergambacht


06-229 100 84
info@renssenklusbedrijf.nl


Rabobank: 11 35 65 488
KvK: 24387379